Czynności notarialne

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:
 • sporządzanie umów w tym przedwstępnych i warunkowych w formie aktu notarialnego, w tym między innymi umów: sprzedaży, zniesienia współwłasności, darowizny, spółki, przeniesienia własności, zamiany, ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, działu spadku, majątkowych małżeńskich, o podział majątku wspólnego
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie protokołów
 • innych czynności przewidzianych przepisami prawa, tj.:
  • sporządzanie poświadczeń
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • doręczanie oświadczeń
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie odpisów i wyciągów z dokumentów
 • jak również sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej na­le­ży po­prze­dzić za­się­gnię­ciem w na­szej kan­ce­la­rii bez­płat­nej in­for­ma­cji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia z no­ta­riu­szem for­my czyn­no­ści, uzy­ska­nia wy­ka­zu ko­niecz­nych do­ku­men­tó­w oraz usta­le­nia kosz­tó­w zwią­za­nych z czyn­no­ścią­.

Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą kan­ce­la­rii je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

U­dzie­la­my in­for­ma­cji ró­w­nież w ję­zy­ku an­giel­skim.